Instrumenty wsparcia eksportu

Instrumenty wspierania aktywności polskich przedsiębiorców za granicą

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ

 

Instrument wsparcia Cel Kto może ubiegać się o wsparcie Kwota wsparcia Wydatki kwalifikowane
Branżowe projekty promocyjne dotyczące eksportu   (wsparcia udziela: Ministerstwo Gospodarki) wsparcie przedsięwzięć realizowanych w ciągu jednego roku kalendarzowego, obejmujących co najmniej dwie formy działań promocyjnych takich, jak pokazy, degustacje, wystawy, prezentacje, demonstracje, spotkania branżowe, szkolenia i warsztaty realizowane w kraju i za granicą, badania rynku zagranicznego. przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tworzący grupę co najmniej 4 przedsiębiorców biorących udział w projekcie nie większa niż 8 000 PLN/jednego przedsiębiorcę   Maksymalna kwota pomocy na jeden projekt (dla grupy przedsiębiorców biorących udział) wynosi 100 000 PLN. a) transport eksponatów, ubezpieczenie, odprawa celna i spedycja,
b) wynajem powierzchni wystawienniczej lub sal,
c) zabudowa powierzchni, montaż, scenografia,
d) obsługa techniczna,
e) przygotowanie i wydruk zaproszeń, materiałów informacyjnych i reklamowych,
f) przejazd i zakwaterowanie jednego przedstawiciela przedsiębiorcy uczestniczącego w projekcie,
g) przeprowadzenie badania rynku zagranicznego,
h) niezbędne zadania zlecone i usługi wynikające ze specyfiki projektu.
Certyfikaty eksportowe   (wsparcia udziela: Ministerstwo Gospodarki) wspieranie uzyskania certyfikatu wyrobu lub przedłużania ważności certyfikatów, świadectw i atestów wyrobu wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych, z wyłączeniem certyfikatów, świadectw i atestów zgodności z normami Jednolitego Rynku Europejskiego i innych wymaganych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. MSP Do 50 000 PLN na rok a) usługi doradcze,
b) przygotowanie i tłumaczenie dokumentacji technicznej,
c) transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej, wysłanych do badań certyfikacyjnych,
d) przeprowadzenie badań certyfikacyjnych,
e) wystawienie i wydanie certyfikatu wyrobu,
f) przeprowadzenia audytu.
Przedsięwzięcia promocyjne i wspierające eksport   (wsparcia udziela: Ministerstwo Gospodarki) wspieranie organizacji przedsięwzięć promocyjnych, m.in. seminariów, konferencji, zbiorowych, pokazów oraz prezentacji przedsiębiorcy wielkość pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów netto kwalifikujących się do objęcia pomocą. a) wynajęcie sali wraz z wyposażeniem,
b) nagłośnienie,
c) obsługa techniczna,
d) dodatkowe oświetlenie,
e) druk materiałów informacyjnych i konferencyjnych,
f) tłumaczenia,
g) inne koszty wynikające ze specyfiki przedsięwzięcia promocyjnego
Przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport   (wsparcia udziela: Ministerstwo Gospodarki) wspieranie przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim   (katalogi, informatory branżowe i regionalne, foldery, obcojęzyczne wersje czasopism, publikacje książkowe oraz materiały promocyjne i informacyjne na nośnikach elektronicznych) przedsiębiorcy wielkość pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów netto kwalifikujących się do objęcia pomocą a) zakup papieru,
b) druk,
c) skład,
d) łamanie i naświetlanie,
e) tłoczenie płyt,
f) oprawa,
g) tłumaczenie przedsięwzięcia wydawniczego
Paszport do eksportu   (wsparcia udziela: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 POIG) wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez: promocję Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową MSP, których udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekracza 30% dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty realizowane na dwóch kolejnych etapach:   Etap I przygotowanie planu rozwoju eksportu (PRE)   Maksymalna kwota dofinansowania: 10 000 PLN (do 80% całkowitych wydatków na zakup usług doradczych)   Etap II realizacja PRE przy wykorzystaniu możliwych do wyboru instrumentów proeksportowych   Maksymalna kwota dofinansowania: 200 000 PLN (do 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem) Etap I – wydatki związane z zakupem zewnętrznych usług doradczych na przygotowanie PRE   Etap II – wydatki związane z udziałem w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych, misjach za granicą, wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynku docelowym, z uzyskaniem niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów/usług przedsiębiorcy na wybrany rynek zagraniczny, doradztwem w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej czy doradztwem w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranym rynku zagranicznym   Ministerstwo Gospodarki – Instrumenty umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorców

 

Ostatnia aktualizacja, październik 2015

Investor helpline  24h   (+48) 602 22 11 83

Mapa wizerunkowa

Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Realizacja: agencja interaktywna [ zjednoczenie.com ]