O Projekcie

O projekcie

Invest in Pomerania realizuje projekt „Pomorski Smart Up – poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w kontekście branż priorytetowych dla województwa pomorskiego” na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Koordynatorem działań Invest in Pomerania jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Do kogo skierowany jest projekt?

Jeśli zamieszkujesz w województwie pomorskim, jesteś osobą bezrobotną lub pozostająca bez zatrudnienia (możesz równolegle np. studiować) oraz nie ukończyłeś/aś (na dzień przystąpienia do projektu) 30 roku życia, możesz wziąć udział w naszym projekcie.

Co daje udział w projekcie?

Udział w projekcie pozwoli osobom, które przejdą pozytywnie etap oceny formalnej i merytorycznej na zdobycie kwalifikacji zawodowych, które są obecnie najbardziej poszukiwane przez pracodawców na pomorskim rynku pracy. Szkolenia odpowiadają na zapotrzebowanie sektorów priorytetowych gospodarki województwa pomorskiego : sektor BPO/SSC, ICT, logistyczny, produkcja.

Udział w projekcie jest bezpłatny, pod warunkiem wywiązania się z obowiązków wskazanych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa oraz umowie szkoleniowej, która jest podpisywana z każdym uczestnikiem po pozytywnym zakwalifikowaniu się na szkolenia.

Jak to działa?

Szkolenia przewidziane w projekcie są bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby pracodawców pomorskiego rynku pracy. Szkolimy więc w zakresie kompetencji pracowniczych, najbardziej poszukiwanych w danym sektorze gospodarki. Podczas szkoleń duży nacisk będzie kładziony na ćwiczenia praktyczne.

Podczas rekrutacji do projektu będziemy dążyli do współpracy z pomorskimi firmami z danych sektorów tak, aby proces rekrutacji i osoby zakwalifikowane do projektu jak najbardziej wpisywały się swoimi kompetencjami w potrzeby rynku pracy. Zwiększy to w znaczący sposób szanse na późniejsze zdobycie zatrudnienia przez uczestników projektu.

Po zakwalifikowaniu się do projektu każdy z uczestników wspólnie z doradcą zawodowym opracuje Indywidualny Program Działania (IPD), który pozwoli na określenie mocnych i słabych stron kandydata oraz celi zawodowych, do których będzie dążył.

Czego oczekujemy od kandydatów?

Poza spełnieniem kryteriów formalnych i merytorycznych opisanych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, najważniejsza jest dla nas Twoja motywacja do udziału w szkoleniu i późniejszego poszukiwania pracy. Zaangażowanie podczas przygotowania Indywidualnego Planu Działania, aktywne uczestnictwo w szkoleniu, chęć do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, otwartość na różnorodną kulturę pracy, wszystko to będzie ważnym elementem w procesie rekrutacji, decydującym również o możliwości wzięcia udziału w projekcie.

Rekrutacja

Szczegóły dotyczące rekrutacji na dane szkolenie są każdorazowo ogłaszane w zakładce „Ogłoszenia o szkoleniach”.

biuro projektu

Invest in Pomerania / Agencja Rozwoju Pomorza SA

ul. Arkońska 6 (budynek A3)

80-387 Gdańsk

maps

Napisz do nas

szkolenia@investinpomerania.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Realizacja: agencja interaktywna [ zjednoczenie.com ]