Rynek pracy

  Pomorskie
Pracujący 774 807 (2014)
Bezrobotni 75 199 (2016)
Ludność w wieku produkcyjnym 1 436 214 (2015)
Stopa bezrobocia 8,7 % (2016)
Pracujący w:  
     Przemyśle 21% (2014)
     Rolnictwie 9% (2014)
     Usługach 63% (2014)
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw
(dane uśrednione za rok)
4172,00 (2015)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw
(dane krótkookresowe)

 4340,00 (V 2016 r.)

Około połowa pracujących skoncentrowanych jest w aglomeracji Trójmiasta. Taka sytuacja sprzyja specjalizacji rynku pracy, co pozwala lepiej alokować zasoby. Jednocześnie koncentracja działalności gospodarczej tworzy popyt na pracę specjalistów. Czynniki te powodują, że stopa bezrobocia jest wyraźnie mniejsza niż w pozostałych subregionach. Dla inwestorów oznacza to najczęściej konieczność rekrutacji większej części personelu spośród pracowników innych firm. Ich zaletą jest z reguły doświadczenie, uaktualnione umiejętności, znajomość bieżącej problematyki danej branży oraz brak przymusu podjęcia nowego zatrudnienia. Z tego powodu ich pozycja negocjacyjna, a co za tym idzie koszt zatrudnienia jest wyraźnie wyższy.

Obserwowane w poprzednich latach dynamiczne zmiany rynku pracy spowodowały istotny wzrost wynagrodzeń. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie pomorskim kształtuje się na poziomie 4172,00 (2015).

W układzie sekcji PKD najwyższe wynagrodzenia wypłacane są w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. Sięgają one 5491,40 PLN (2015), choć w porównaniu do przeciętnej dla Polski są wyraźnie niższe. Również stosunkowo wysokie wynagrodzenia w budownictwie i przemyśle nie wyróżniają się na tle Polski. Jedynie obsługa rynku nieruchomości (4484,40 PLN (2015)) jest sekcją, w której wynagrodzenia są wyższe niż przeciętnie w Polsce. 

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

 Zawody deficytowe Zawody nadwyżkowe
 1. Analitycy systemów komputerowych
 2. Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
 3. Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych
 4. Kierownicy w instytucjach edukacyjnych
 5. Konduktorzy i pokrewni
 6. Położne z tytułem specjalisty
 7. Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani
 8. Programiści aplikacji
 9. Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
 10. Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
 1. Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy
 2. Czyściciele pojazdów
 3. Fizycy i astronomowie
 4. Funkcjonariusze celni i ochrony granic
 5. Kierownicy w hotelarstwie
 6. Klasyfikatorzy wyrobów przemysłowych
 7. Klasyfikatorzy żywności i pokrewni
 8. Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy
 9. Monterzy sprzętu elektrycznego
 10. Operatorzy urządzeń energetycznych
 11. Pielęgniarki z tytułem specjalisty
 12. Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
 13. Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
 14. Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni
 15. Urzędnicy do spraw świadczeń społecznych
 16. Aktorzy
 17. Rolnicy produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby

Poprzez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy niższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie.

Poprzez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym  zawodzie.

Więcej danych TUTAJ

 

 Ostatnia aktualizacja : czerwiec 2016

Investor helpline  24h   (+48) 602 22 11 83

Mapa wizerunkowa

Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Realizacja: agencja interaktywna [ zjednoczenie.com ]