Rynek pracy

  Pomorskie
Pracujący 774 807 (2014)
Bezrobotni 51,4 tys. osób (2017 r.)
Ludność w wieku produkcyjnym 1 436 214 (2015)
Stopa bezrobocia 5,9% (2017 r.)
Pracujący w:  
     Przemyśle 21% (2014)
     Rolnictwie 9% (2014)
     Usługach 63% (2014)

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

319,6 tys. osób

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw

 4593,95 zł (2017 r.)

Od kilku miesięcy mówimy o rekordowo niskim bezrobociu w województwie - pomorskie posiada jedną z najniższych stóp bezrobocia w kraju. W całym województwie w 2017 r. liczba ofert pracy zwiększyła w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym o 14%, sam Gdańsk zanotował 4% wzrost. Obszary zawodowe, w których widać największe wzrosty liczby ogłoszeń o pracę w tym regionie to HR, praca fizyczna, przemysł i produkcja oraz informatyka i  programowanie.

Około połowa pracujących skoncentrowanych jest w aglomeracji Trójmiasta. Taka sytuacja sprzyja specjalizacji rynku pracy, co pozwala lepiej alokować zasoby. Jednocześnie koncentracja działalności gospodarczej tworzy popyt na pracę specjalistów. Czynniki te powodują, że stopa bezrobocia jest wyraźnie mniejsza niż w pozostałych subregionach. Dla inwestorów oznacza to najczęściej konieczność rekrutacji większej części personelu spośród pracowników innych firm. Ich zaletą jest z reguły doświadczenie, uaktualnione umiejętności, znajomość bieżącej problematyki danej branży oraz brak przymusu podjęcia nowego zatrudnienia. Z tego powodu ich pozycja negocjacyjna, a co za tym idzie koszt zatrudnienia jest wyraźnie wyższy.

Obserwowane w poprzednich latach dynamiczne zmiany rynku pracy spowodowały istotny wzrost wynagrodzeń. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie pomorskim kształtuje się na poziomie 4593,95 zł.

W układzie sekcji PKD najwyższe wynagrodzenia wypłacane są w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. Sięgają one 5491,40 PLN (2015), choć w porównaniu do przeciętnej dla Polski są wyraźnie niższe. Również stosunkowo wysokie wynagrodzenia w budownictwie i przemyśle nie wyróżniają się na tle Polski. Jedynie obsługa rynku nieruchomości (4484,40 PLN (2015)) jest sekcją, w której wynagrodzenia są wyższe niż przeciętnie w Polsce. 

ZAWODY DEFICYTOWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM:

 1. Kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych [3135]
 2. Wyżsi urzędnicy administracji rządowej [1112]
 3. Kierownicy do spraw finansowych [1211]
 4. Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży [1221]
 5. Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych [1346]
 6. Doradcy finansowi i inwestycyjni [2412]
 7. Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi [2423]
 8. Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) [2433]
 9. Analitycy systemów komputerowych [2511]
 10. Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych [2512]
 11. Administratorzy systemów komputerowych [2522]
 12. Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani [3139]
 13. Agenci ubezpieczeniowi [3321]                 
 14. Przedstawiciele handlowi [3322]
 15. Pośrednicy pracy i zatrudnienia [3333]
 16. Urzędnicy do spraw podatków [3352]
 17. Technicy sieci internetowych [3514]
 18. Operatorzy wprowadzania danych [4132]
 19. Magazynierzy i pokrewni [4321]
 20. Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani [5169]
 21. Pracownicy ochrony osób i mienia [5413]
 22. Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni nigdzie indziej niesklasyfikowani [7119]
 23. Monterzy izolacji [7124]
 24. Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych [7127]
 25. Lakiernicy [7132]
 26. Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni [7133]
 27. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani [7549]
 28. Operatorzy maszyn do prania [8157]
 29. Kierowcy samochodów ciężarowych [8332]
 30. Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych [8344]
 31. Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food [9411]
 32. Sortowacze odpadów [9612]

ZAWODY NADWYŻKOWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM:

 1. Kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi [1341]
 2. Fizycy i astronomowie [2111]
 3. Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania [2351]
 4. Specjaliści do spraw rynku nieruchomości [2440]
 5. Operatorzy aparatury medycznej [3211]
 6. Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani [3359]
 7. Właściciele sklepów [5221]
 8. Hodowcy ryb [6221]
 9. Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich [8152]
 10. Operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych [8154]
 11. Aktorzy [2655]
 12. Kreślarze [3118]

Żródło:  www.wup.gdansk.pl

Poprzez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy niższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie.

Poprzez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym  zawodzie.

Więcej danych TUTAJ

 

 Ostatnia aktualizacja : pażdziernik 2017 r.

Investor helpline  24h   (+48) 609 860 090

Mapa wizerunkowa

Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Realizacja: agencja interaktywna [ zjednoczenie.com ]