2018-04-18

Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „Invest in Pomerania 2020”
Nabór

KOMUNIKAT: Informujemy, że termin składania wniosków został wydłużony do dnia 9 maja 2018 r. do godziny 15:00

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację projektów polegających na przygotowaniu, w tym uzbrojeniu, terenów inwestycyjnych oraz tworzeniu stref przemysłowych. W efekcie realizacji pojedynczego projektu oczekuje się zagospodarowania całości uzbrojonego terenu poprzez zlokalizowanie na nim inwestycji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego o tytule „Invest in Pomerania 2020” w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.


Informacje o naborze


Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 22.01.2018 roku do 09.05.2018 roku do godz. 15.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w III kwartale 2018 roku.

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. osobiście lub przesłać na adres wskazany powyżej.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu dokumentu do ARP S.A.

Szczegółowe zasady składania wniosków o udzielenie grantu są określone w pkt 10 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wnioskodawców będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi terenów inwestycyjnych, a także do wnioskodawców, którzy uprawdopodobnią, iż na dzień podpisania Umowy o powierzenie grantu będą właścicielami lub użytkownikami wieczystymi ww. terenów.

Pojedynczy teren inwestycyjny musi spełniać poniższe wymogi:

  • jego powierzchnia musi wynosić co najmniej 20 ha,
  • jego charakter musi być zwarty,
  • musi być położony w całości na terenie województwa pomorskiego, w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta lub w obszarach gmin położonych wzdłuż regionalnych korytarzy transportowych, wskazanych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego (wykaz gmin znajduje się w załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu),
  • musi być terenem o przeznaczeniu na cele przemysłowe, tj. terenem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub innego równoważnego dokumentu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są:

-        jednostki samorządu terytorialnego,

-       przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje projekty polegające na przygotowaniu, w tym uzbrojeniu, terenów inwestycyjnych oraz tworzeniu stref przemysłowych. W efekcie realizacji pojedynczego projektu oczekuje się zagospodarowania całości uzbrojonego terenu poprzez zlokalizowanie na nim minimum pięciu MŚP. W ramach projektów dofinansowane mogą zostać m.in. koszty prac przygotowawczych, koszty niwelacji i uzbrojenia terenu inwestycyjnego, koszty budowy obiektów kubaturowych o powierzchni od ok. 3 000 m2 do ok. 6 000 m2 oraz placów magazynowych.

Szczegółowy katalog wydatków kwalifikowalnych znajduje się w pkt 2.3 Regulaminu konkursu.


Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.


Finanse

Procent dofinansowania projektu

Projekty w ramach konkursu objęte są regułami pomocy publicznej/pomocy de minimis, a ich dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 35% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 11 000 000 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 44 100 000 PLN.


Wszelkie niezbędne dokumenty oraz pełna informacja o naborze wraz z Regulaminem konkursu znajdują się na stronie internetowej  www.arp.gda.pl.

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje dotyczące procedury odwoławczej są dostępne w pkt 8 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Informacje w sprawie naboru oraz w innych kwestiach związanych z projektem „Invest In Pomerania 2020” można także uzyskać dzwoniąc do Kierownika Projektu – Macieja Silarskiego pod numer telefonu (58) 32 33 183, nr telefonu komórkowego 500 351 660.

Investor helpline  24h   (+48) 609 860 090

Mapa wizerunkowa

Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Realizacja: agencja interaktywna [ zjednoczenie.com ]